วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2002 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการลานโล่งในเมือง: ไทยและเทศ", หน้าจั่ว, ปีที่ -, ฉบับที่ 19, มิถุนายน 2002 - ตุลาคม 2003, หน้า 87-100