การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน