การปลูกพืชด้วยระบบควบุมไร้สาย

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exBoonthong Wasuri, "ระบบรวบรวมและควบคุมข้อมูลสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้โปรแกรมบนเว็บและเครือข่ายไร้สาย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย