การเปรียบเทียบการพัฒนากำลังคอนกรีตจากการใช้เต้าลอยคละและแยกขนาดจากโรงไฟ้ฟ้า