การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด