การพัฒนาระบบลดความชื้นและการฟอกย้อมไม้ประดับแห้งเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก