การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก