การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แตง