โครงการขยายผลงานโครงการหลวง บ้านดอยปุย

  • งบพัฒนาที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์