โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร กิจกรรมหลักที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีซัลเฟอร์ในมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษา