การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร

Publish Year International Journal 2
2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, "Production Performance of Broiler Chickens Fed with Silkworm Pupa (Bombyx mori)", ๋Journal of Agricultural Science and Technology A , ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 505-510
2010 exYuangsoi, B., inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, "The use of natural carotenoids and growth performance, skin pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)", Journal of Applied Aquaculture, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2010, หน้า 267-283
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "SUBSTITUTION OF SILKWORM PUPAE (Bombyx mori) FOR FISH MEAL IN BROODSTOCK DIETS FOR SNAKE SKIN GOURAMI (Trichogaster pectoralis )", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011)., 26 - 29 กรกฎาคม 2011
Publish Year National Conference 4
2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, exบรรทม เพริดพราว, "การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจาดรังไหมอีรี่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านบะตากา-บ้านใหม่สามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2, 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exบรรทม เพริดพราว, "ผลการใช้ดักแด้ไหมในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2, 19 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNattakan Pratumsri, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ (Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNarutai Wanchooplao, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเซตจากดักแด้ไหมอีรี่ ในกุ้งก้ามกราม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
Publish Year International Patent 3
2008 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, "KU AQUAFEED EDITOR", Kasetsart University, 2008
2008 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, "KU AQUAFEED SMART", Kasetsart University, 2008
2008 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, "KU AQUAFEED VIEWER", Kasetsart University, 2008