การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ยแบบ เอช ไอ วี-1