การศึกษาสภาวะการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ที่เหมาะสม