โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมแบบเกษตรผสมผสาน