โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ที่มีต่อการเพิ่มคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice)