โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าพันธุ์น้ำหอมคุณภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร GAP (good agricultural practice)

Sub Project