โครงการศึกษาวิจัยการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์

  • มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

  • ชุดโครงการ

  • 2549

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60", ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย