โครงการย่อยที่ 10 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตไผ่บนที่สูง

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, "การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการหลวง", ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง, 6 - 7 กันยายน 2006, เชียงใหม่