โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบและออกแบบโรงงานคัดบรรจุดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก