การสังเคราะห์และการตรวจสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางชนิด

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Pathway Analysis of Transesterification of Refined Palm Oil Using NMR, MS and HPLC", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2009, หน้า 209-218