เหตุหย่า : ศึกษากรณีความเสมอภาคของชายและหญิงในการเรียกค่าทดแทน