การสร้างห้องสมุดยีนและการสืบค้นยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุ้งก้ามกราม

Publish Year National Conference 1
2011 exณัฐพงษ์ ปานขาว, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "คุณลักษณะทางอณูวิทยา Complementary DNA และการแสดงออกของยีน O-methyltransferase ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย