การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2)

Publish Year International Journal 1
2010 exKaewta Limhang, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Appropriate Postlarval Age and Stocking Densities of Litopenaeus vannamei Boone for Rearing in Low Salinity Water", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 859-869