โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในแหล่งปลูกจังหวัดสมุทรสงคราม