การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

  • เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inดร.สุพนิดา วินิจฉัย

  • inดร.สุพนิดา วินิจฉัย,exรศ.ดร.ภกญ.อรัญญา มโนสร้อย

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อย, exจีรเดช มโนสร้อย, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและองค์ประกอบกรดไขมันในนํ้ามันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อ, exจีรเดช มโนสร้อย, "ผลของไหมสายพันธุ์ไทยพื้นเมืองและวิธีการสกัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันดักแด้ไหมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย