การศึกษาการแพร่กระจายพื้นที่หอยแมลงภู่ แบบแพหอยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2540-2547

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Diffusion Coefficient of Seawater in Ao Si Racha", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 49-53
2007 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Increasing Area of Green Mussel Culture in Ao Sriracha, Chon-Buri Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 690-695
Publish Year International Conference 1
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The impact ongreen mussel culture propagation in area of Ao Udom Changwat Chon-Buri in 2001-2004", 3rd Coastal zone Asia Pacific (CZAP) Conference 2006 อินโดนีเซีย, 28 สิงหาคม 2006, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2008 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัมประสิทธิ์การกระจายของน้ำทะเลในอ่าวศรีราชา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของเกาะลอย จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2540-2547", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย