การเก็บรักษาข่าอ่อน

Publish Year International Journal 1
2011 exChinwang, U., inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, exChairat, R. , "Enzymatic Browning of Fresh-cut Galangal (Alpinia siamense K. Schum) and its Relationship to Oxidative Enzymes", Journal of the Japanese Society for Horticultural Science., ปีที่ 80, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 103-112