การศึกษายาซัลฟา-ไตรเมทโธพริม การดูดซึม การตกค้างของยา และระยะปลอดยาในกุ้ง