การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ำผลไม้

  • มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

  • inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์