โครงการ "ศึกษาความยืดหยุ่นและอันตรกิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์"

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MD Simulation Study of Binding Pattern of Mutated H5 Hemagglutinin", การประชุมประจำปี กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวข้อการประชุม "Global Concerns, Recent Outbreak and Molecular Insight into Avian Influenza H5N1", 18 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย