การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง