กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกย้อมด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด

Publish Year International Conference 1
2004 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of thermotolerant white-rot fungi for decolorization of alcohol distillery wastewater", The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Therir Applications, 7 - 10 พฤศจิกายน 2004, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Decolorization of dye by ligninolytic enzymes extracted from mushroom culture waste", การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย