การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการตกผลึกพอลิเมอร์โดยวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน

Publish Year National Journal 2
2006 exKetdee S, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Study on Non-isothermal Crystallization Kinetics of High Density Polyethylene using Thermal Analysis Technique", KU Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 58, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 134
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมของเทคนิควิเคราะห์โครงสร้างพอลิเมอร์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 1-2, พฤศจิกายน 2005, หน้า 134-145
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Investigation on Non-isothermal Crystallization Kinetics of High Density Polyethylene (HDPE): Experimental Studies and Model Evaluations,", The National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2005), 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย