การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exอุเทน พรมอิ่นคำ, "การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี(สวิตช์เกียร์)", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 54-65
Publish Year International Conference 4
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Development of Life Cycle Inventory Database in Thailand", Workshop on LCA for APEC Member Economies, 6 - 7 มีนาคม 2008, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKirana Chomkhamsri, exPuttipong Pattanakittipong, exPornpimon Bunkum, exChantana Yuvaniyama, "Progress of Thai National Life Cycle Inventory Database Development", the 8th International Conference on EcoBalance, 10 - 12 ธันวาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKirana Chomkhumsri, exPuttipong Pattanakittipong, exChantana Yuvaniyama, "Development of LCI Database of Refinery Products in Thailand", the 8th International Conference on EcoBalance, 10 - 12 ธันวาคม 2008, ญี่ปุ่น
2005 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Impact Assessment of Fuel and Electricity Using LCA-NETS Method", International Workshop: Capacity Building on Life Cycle Assessment in APEC Economies, 15 - 16 ธันวาคม 2005, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2007 exนายวรยุทธ สายบัวตรง, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล", 17th National Chemical Engineering Conference, 29 - 30 ตุลาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางสู่ภาควิชาวิจัย: กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28, 4 - 6 พฤษภาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย