การกำจัดสีในน้ำเสียด้วยเถ้าลอยที่กระตุ้นผ่านกระบวนการทางเคมี