การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค

  • มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

  • inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์