โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอกเทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันธุ์ปีชนิดต่าง ๆ