ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพส่วนที่อยู่เหนือ-ใต้พื้นดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นบางชนิด ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่