การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี

Publish Year International Conference 2
2011 exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "Landscape Design Guidelines for Agro-Tourism Locations: A Case Study of Subsanoon Visitor Center, Saraburi, Thailand", The 3rd International Conference on Landscape and Urban Horticulture , 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2011, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, exTeeranat Kalpax, "Agro-tourism towards Sustainable Management", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exธีรนาฏ กาลปักษ์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์, "แนวทางปฏิบัติด้านภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย