ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

Publish Year National Journal 1
2012 exสิวรส เจริญรื่น, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2014 exสุพรรณิกา โกศล, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, "ผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการจากกิจกรรมเดินป่าระยะไกลในอุทยานแห่งชาติเขาสก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย