การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 233-236
Publish Year International Conference 1
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive Internal Quality Evaluation of Thai Oranges using Short-Wavelength Near Infrared Transmission Spectra", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 17 - 21 มิถุนายน 2007, ราชอาณาจักรสวีเดน
Publish Year National Conference 3
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Nondestructive internal quality evaluation of Thai orange fruit using short wavelength near infrared spectroscopy.", The 4rd KAPI Annual Conference 2549, 8 สิงหาคม 2006
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น", การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005