การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง

Publish Year International Journal 3
2011 exSirinnapa Saranwong, exRonald P. Haff, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSumio Kawano, "A feasibility study using simplified near infrared imaging to detect fruit fly larvae in intact fruit", Jourmal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 55-60
2010 exSirinnapa Saranwong, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSumio Kawano, "Applying near infrared spectroscopy to the detection of fruit fly eggs and larvae in intact fruit", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 271-280
2010 exดร.ศิรินนภา สราญวงศ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exProf.Sumio Kawano, "Applying near infrared spectroscopy tothe detection of fruit fly eggs and larvae inintact fruit", JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exPrf. Dr. Sumio Kawano , "การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2009, หน้า 27-32
Publish Year International Conference 4
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exN. Suttiwijitpukdee, exR. Kaewcheenchai, exS. Kasemsumran, exS. Kawano, "Feasibility Study for Non-invasive Detection of Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes using a Hand-held NIR instrument", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2009
2009 exS. Saranwong, exJ. Anusornwongchai, exA. Janhiran, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exS. Kawano, "NIR Imaging Technology for Detecting Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exSirinnapa Saranwong, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSumio Kawano, "Detection of Fruit Fly Infested Mango by Near Infrared Spectroscopy", The First Asian NIR Symposium, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "Nondestructive detection of fruit fly eggs and larvae in mango by NIRS", the 23rd NIR Forum, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exสิรินภา สราญวงศ์, exสุมิโอะ คาวาโน, "การศึกษาเบื้องต้นในการคัดแยกมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันทองในมะม่วงสุกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf.Sumio Kawano, "Multivariate classification of clean and fruit fly infested mango fruits by a portable NIR instrument", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exน.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf.สุมิโอะ คาวาโน, "การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย