การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aroma Compositions of Siam Cardamom Shoot Identified by SPME/GC-MS", The International Symposium on medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย