ชุดโครงการ : การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับเชิงการค้า

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "InFluences of Elevation on Growth and Yield of Strawberry in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Sciences) 39 (4) : 535-545 (2005), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 535-545
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การศึกษาสารต้านของผลสตรอเบอรี่ (Fragaria sp.) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ.", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย