2. โครงการกุ้งก้ามกราม • การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ extra small virus (XSV) ในพ่อแม่พันธุ์ต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม • การศึกษาโรคไวรัสในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exศุภมาศ ศรีวงค์พุก, exทิมโมที วิลเลียม ฟีเกล, "การศึกษาการติดเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS (MrNV) และ EXTRA SMALL VIRUS (XSV) ในการเลี้ยงกุ้งก้ากรามแบบพัฒนาในประเทศไทย ", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 65-81
Publish Year International Conference 1
2008 exเกสินี หลายสุทธิสาร, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exชลอ ลิ้มสุวรรณ, "Two New Viruses in Cultured Giant Freshwater Prawns (Macrobrachium rosenbergii) in Thailand ", World Aquaculture 2008. Busan, Korea., 19 - 23 พฤษภาคม 2008, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2008 exจักรพงศ์ นีละมนต์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exทวนทอง จุฑาเกตุ, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความดกของไข่กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ธรรมชาติและสายพันธุ์ใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย