โครงการย่อย การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และ การจัดการดิน