โครงการย่อย การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน