โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก

Publish Year International Journal 1
2012 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 451-460
Publish Year International Conference 2
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, "Proximate and mineral composition of some popular Thai dishes", 11thAsean Food Conference 209, 21 - 23 ตุลาคม 2009, บรูไน
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Antioxidant activity and phenolic content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2008 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, "น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2008