โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี