การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2006 exOnanong Prawitwilaikul, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "A Comperison of Rearing Pacific White Shrimp (Liptopenaeus vannamei Boone, 1931 in Earthen Ponds and in Ponds Lined wity Polyethylene.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 167-171